SLOUŽÍME PRO MISE

Naše služba se dělí do tří základních oblastí:
Zprostředkování nástrojů pro šíření evangelia
„…Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ (Mt 28:18-20)
V rámci této oblasti se věnujeme podpoře misijně učednických skupinek (Objevování křesťanství, Objevování učednictví, MyLife workshop) a zprostředkování krátkodobých zkušeností s misií (Impuls týdny).
Motivace a příprava k šíření evangelia
A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou učit zase jiné. (2. Tim. 2,2)
Organizujeme Impuls festival, Impuls Draft Camp, workshop Jak vysvětlit evangelium a školení k jednotlivým nástrojům pro šíření evangelia.
Podpora šíření evangelia na internetu
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan (3,16)
Provozujeme webové stránky pro hledající v ČR. Náš projekt, HledamBoha.cz se rozrostl do samostatné organizace. Nyní provozujeme webové stránky www.objevovanikrestanstvi.cz.
Podpora misijně-učednických skupinek
Překládáme pro vás z angličtiny materiály k evangelizačním a učednickým kurzům. Dále je pak vydáváme a zajištujeme jejich distribuci. Školíme vedoucí skupinek a modlíme se za ovoce naší společné služby.

My Life Workshop
On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti…

Tento kurz vede účastníky k poznávání Boha ve svém životě.

Kurzy Objevování křesťanství
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. (Marek 1:1).

Kurz OK vede účastníky k poznávání Ježíše Krista prostřednictvím Markova evangelia.

Krátkodobé zkušeností s misií
Impuls týdny

Organizujeme evangelizační akce IMPULS týdny, jejichž cílem je povzbudit sbory i jednotlivce k evangelizaci a zároveň zasáhnout evangeliem nekřesťany v naší zemi.

Motivace a příprava k šíření evangelia

A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou učit zase jiné. (2. Tim. 2,2)

Image icon
Impuls festival
Organizujeme víkendovou akci IMPULS festival, která povzbuzuje lidi k osobnímu vztahu s Bohem.
IDC-final
Image icon
Impuls Draft Camp
„Buď rozhodný a mužný“ (1.Královská 2,2)
Impuls Draft Camp má za cíl povzbudit mladé muže k převzetí zodpovědnosti za svůj život a pomoci jim v hledání vlastního místa ve společnosti a církvi.
Školení
Zaškolujeme na všechny evangelizační nástroje, které zprostředkováváme a také trénujeme kurz „Jak vysvětlit evangelium“.
  • Objevování křesťanství
    Markovo evangelium
  • Objevování učednictví
    list Filipským
  • My Life Wokshop
    Procházka životem
  • Evangelium jasně
Vedoucí kurzů řekli o kurzech Objevování křesťanství
Podpora misie na internetu

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

Pro zájemce o kurz Objevování křesťanství, stejně jako pro hledající účastníky tohoto kurzu provozujeme webové stránky, které vysvětlují srozumitelnou formou o čem kurz je, odpovídají na těžké otázky a ukazují videa se svědectvím věřících.
Aktivity směřující na podporu misie na internetu se rozrostly do samostatné organizace HledamBoha.cz.
Více
PŘIDEJ SE KE KURZŮM OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ!