Objevování naděje – příručka pro účastníky

STRUKTURA KURZU

PŘEHLED LEKCÍ

LEKCE 1 Naděje – kam podle vás svět směřuje? Lukáš 8,22–25.40–56 Lukáš 1,1–4; 8,40–42.49–56 Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, má moc naplnit naše nejhlubší potřeby.

LEKCE 2 Pokoj – jak je podle vás možné najít pokoj?Lukáš 23,32.39–46 Lukáš 23,32–47.  Ježíš je Vládce pokoje, který boří bariéru mezi námi a Bohem.

LEKCE 3 Smysl života – kde hledáte smysl a cíl života? Lukáš 24,1–11.36–44 Lukáš 24,1–6.9–12.36–44. 

Ježíš je Otec věčnosti, který porazil smrt a tím dává životu smysl a cíl, po kterém toužíme.

Každá lekce kurzu se zaměřuje na jeden aspekt Ježíšova díla: jeho život, jeho smrt a jeho vzkříšení. Každá lekce se také zabývá jednou z velkých tužeb, které v životě máme: touhou po naději, po pokoji a po smyslu života. Prostřednictvím vyučování a studia založeného na Lukášově evangeliu uvidíme Ježíše jako naplnění Božího slibu daného prostřednictvím proroka Izajáše, i naplnění našich největších potřeb.

Při studiu Ježíšova života v 1. lekci uvidíme, že Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, který naplňuje naši touhu po naději. Při studiu Ježíšovy smrti ve 2. lekci uvidíme, že Ježíš je Vládce pokoje, který nám nabízí možnost mít pokoj s Bohem i lidmi. Při studiu Ježíšova vzkříšení ve 3. lekci uvidíme, že Ježíš je Otec věčnosti, který tím, že porazil smrt, dává životu smysl a cíl, který všichni hledáme. A když se seznámíme s těmito věcmi, objeví se před námi otázka: Pozvete Ježíše, aby se stal vaším Divuplným rádcem?

HLAVNÍ TÉMATA

Když budete používat kurz Objevování naděje, hledejte následující témata, která se vinou celým materiálem:

Definice naděje: Naděje je radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti.

Naplnění proroctví: Křesťanská víra je založena na důkazech – Božích slibech ohledně budoucnosti, které dal ve Starém zákoně a které se naplnily v dějinách v osobě a díle Ježíše Krista. To nám dále dává pevnou naději, že Bůh dodrží svůj slib, že dá svým lidem v budoucnosti nové stvoření.

Body zvratu: Události v Ježíšově životě, jeho smrt a vzkříšení, jsou body zvratu v dějinách. Mohou být body zvratu i v našem životě.

 

PRO KOHO: pro hledající i křesťany

POČET SETKÁNÍ: 3

POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

FORMA: krátké filmy, biblický text a diskuze

VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

 

50 

Více informací

Objevování naděje – Příručka pro účastníky

JAKOU NEJLEPŠÍ BUDOUCNOST SI UMÍTE PŘEDSTAVIT?

Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu. V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti. Zní to dobře, ale je to pravda?

Ať již věříte či nevěříte čemukoli, tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, poznávat. Je to Objevování naděje.

Kurz Objevování naděje tvoří tři lekce, které se zaměřují na osobu a dílo Ježíše Krista a naději, kterou v něm můžeme najít. Je zamýšlen jako úvod a seznámení s evangeliem pro ty, kdo se nepovažují za Ježíšovy následovníky. Prostřednictvím proroka Izajáše Bůh slíbil, že pošle Spasitele, Zachránce, který dostane jméno „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“ (Izajáš 9,5). Skrze Ježíšovo dílo se toto zaslíbení naplnilo. Kurz Objevování naděje ukazuje, jak události z minulosti, z doby, kdy žil Ježíš na zemi, mohou změnit naši budoucnost a proměnit naši přítomnost.

Zde je ukázka a náhled první lekce: https://promisecz.org/kurz/objevovani-nadeje/