VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PROMISE CZ, z.s.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti PROMISE CZ, z.s., se sídlem Kunín 167, 742 53 Kunín, IČO 22904221, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. znL 9571/KSOS vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail martina.valcharova@promisecz.org telefonní číslo 721862150 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím        E-shopu na webových stránkách https://promisecz.org

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na webových stránkách https://promisecz.org v sekci GDPR.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky https://promisecz.org

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  5. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  6. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  7. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 
 2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ 
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 
  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
   4. V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
  4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 
  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 2. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
  3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 pracovních dnů od vystavení objednávky.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu PayU S.A.přičemž platba se  řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: PayU S.A.186, Grunwaldzka Str. 60-166 Poznań Poland , Tel. +48 61 628 45 05 Email: help@payu.pl www.payu.pl . V případě platby kartou online je Celková cena splatná ihned.

c)Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v našem sídle Kunín 167. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

 1. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží.
 2. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   1. Osobní odběr na Naší provozovně Kunín 167.
   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna.
   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna.
  2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 
  4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 
  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
  9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
   1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
   3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
   4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
   5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
   6. není zatíženo právy třetích stran.
  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy. 
  4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
   2. na odstranění vady opravou Zboží;
   3. na přiměřenou slevu z Ceny;
   4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
  2. na odstranění vady opravou Zboží; 
  3. na přiměřenou slevu z Ceny. 

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 1. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
  1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
  3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
  4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
 2. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 3. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 4. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 5. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. 
 6. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
  2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
  4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
   1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
   2. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
   3. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
   4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
   5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   6. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
   7. dodávka novin, periodik nebo časopisů;
   8. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
  4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 2. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy martina.valcharova@promisecz.org. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

PŘÍLOHA Č. 1 – FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: společnost PROMISE CZ, z.s., se sídlem Kunín 167, 742 53 Kunín, IČO 22904221, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. znL 9571/KSOS vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail martina.valcharova@promisecz.org, telefonní číslo 721862150 („My” nebo „Prodávající”)

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA Č. 2 – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: společnost PROMISE CZ, z.s., se sídlem Kunín 167, 742 53 Kunín, IČO 22904221, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. znL 9571/KSOS vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail martina.valcharova@promisecz.org, telefonní číslo 721862150 („My” nebo „Prodávající”)

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti PROMISE CZ, z.s., se sídlem Kunín 167, 742 53 Kunín, IČO 22904221, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. znL 9571/KSOS vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail martina.valcharova@promisecz.org, telefonní číslo 721862150 („My” nebo „Prodávající”) („Společnost PROMISE CZ, z.s.,“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum: 21.9.2022

Podpis: Martina Valchářová 

Spolupracujeme s Mezinárodním vězeňským společenstvím (Prison Fellowship)

V rámci kurzu Objevování křesťanství spolupracujeme s Mezinárodním vězeňským společenstvím (Prison Fellowship) vydávajícím kurzy Objevování křesťansví přizpůsobené k využití ve vězeňském prostředí.

Historie

Prison Fellowship International (PFI) vzniklo na základě zkušenosti Charlese “Chucka” Colsona, bývalého poradce prezidenta Richarda Nixona. Colson byl kvůli aféře Watergate odsouzen k 7 měsícům vězení. V průběhu svého uvěznění na vlastní kůži prožil, že víra v Ježíše Krista má zásadní vliv na lidské životy. Přesvědčilo ho to o tom, že skutečným řešením zločinu je duchovní proměna. Po propuštění založil nejprve Prison Fellowship (1976), později Prison Fellowship International (1979), aby mohli odsouzení i za hranicemi USA dostat příležitost změnit svůj život skrze poznání Ježíše Krista. Dnes je PFI největší světovou křesťanskou dobrovolnickou organizací v oblasti vězeňství a pracuje ve více než 110 zemích světa. PFI má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice (MVS) vzniklo v roce 2010. Od června 2011 je součástí PFI. Kdo jsme

Mezinárodní vězeňské společenství je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání. Pomáhá všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. MVS je součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve více než 120 zemích.

Přidat odkaz stránky MVS a jejich FB:

https://mvs.cz

Impuls

CO JE CÍLEM A PRO KOHO JE URČEN?

Hlavní cíl:

– aby lidé mimo církev slyšeli o Ježíši a měli s zkušenost s Ním

Další cíle:

– lidé z místního společenství navážou kontakty s novými lidmi
– všichni účastníci jsou motivováni a trénováni k enagelizaci a k misii

KDO TO POŘÁDÁ?

IF19 připravuje organizace PROMISE CZ spolu s mládežemi ČEA v Českém Těšíně

IMPULS TÝDNY

Co je Impuls týden?

Impuls týden není klasický camp, příměstský tábor nebo týdenní akce. Je to příležitost pro společenství, mládež nebo dorost, jak navázat vztahy s novými lidmi a sdílet s nimi Ježíše.

Ideální počet je skupina asi 15 lidí:

– místní tým (3-5 mladých lidí z místního společenství)

– hostující tým (5-10 mladých lidí z jiných míst v ČR)

– zahraniční tým (3-5 mladých lidí z jiné země)

Těchto 15 lidí společně tráví čas po celý týden (u jídla, hrají hry, chválí Boha, modlí se, učí se novým věcem, sdílejí se, navazují vztahy s novými lidmi, sdílejí s lidmi Ježíše) a k tomu zvou další.

Jak může vypadat 1 den na Impuls týdnu?

Je dobré mít předem promyšlenou strategii, připravený a naplánovaný program. Ale je také důležité nechat prostor pro budování vztahů a v případě potřeby změnit připravený program.

dopoledne:

setkání týmu – chvály a modlitby, sdílení ve skupinách, naslouchání Bohu, příprava, odpočinek

odpoledne:

jde se do ulic, fotbal, modlitby za lidi, drama, chvály na ulici, modlitební procházka, praktická pomoc

večer:

grilovačka, finský večer, prostor na seznamování se, svědectví, evangelizační slovo, hry

IMPULS DRAFT CAMP

Impuls draft camp je jedinečný camp svého druhu v České republice, který je určen pro chlapy ve věku 14 – 20 let. Camp má za cíl povzbudit mladé muže k převzetí zodpovědnosti za svůj život a pomoci jim v hledání vlastního místa ve společnosti a církvi. Dlouhodobým záměrem campu je také inspirace k rozvíjení pozitivních mužských charakterových vlastností, životních postojů a vizí. Během campu účastníci zažijí dobrodružné a fyzicky náročnější aktivity, hry, ale také besedy se zajímavými hosty. Mnohé aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly pochopit a „zažít“ některý z křesťanských principů, proto se camp může stát významným impulsem na duchovní cestě mladého křesťana.

Sloganem campu je „Buď rozhodný a mužný“ (1.Královská 2,2).
Impuls draft camp se uskuteční v termínu 4. – 8. 7. 2018 v Komorní Lhotce. Cena: 1200kč.
Přihlásit se můžeš skrze vyplnění přihlašovacího formuláře na stránce www.idcamp.eu

V případě dotazů týkajících se přihlášení piš na prihlaseni@idcamp.eu anebo volej na +420 734 514 186.

Aplikace Evangelium JASNĚ!
MOST

Vítáme Tě na stránkách PROMISE CZ, podstránce aplikace Evangelium JASNĚ!, kde najdeš základní informace o této aplikaci.

Proč aplikace vznikla?

Aplikace Evangelium JASNĚ! (MOST) vznikla na základě touhy nabídnout v českém jazyce nástroj pro sdílení evangelia a vedení v přijetí Krista, pomocí mobilní platformy.

Doposud nebyla v českém jazyce taková aplikace zprovozněná, což nám je líto a o to větší radost máme, že konečně mohla vzniknout a můžeme  ji nabídnout.

Vydavatel aplikace, mezidenominační organizace PROMISE CZ, věří, že aplikace bude sloužit k prospěchu všech, kdo si ji projdou jednou, vícekrát nebo ji budou používat pravidelně.

Pro koho je určena, co obsahuje a jak se ovládá?

Tato aplikace je určena pro křesťany, kteří chtějí lidem říct evangelium. Může však sloužit i přímo pro hledající při samostatném procházení aplikace, která obsahuje tyto tři části:

 1. VYSVĚTLENÍ EVANGELIA
 2. KROKY K ROZHODNUTÍ PRO JEŽÍŠE
 3. ZÁKLADNÍ OTÁZKY

 

Aplikace je navržena tak, abys mohl obsah procházet sám nebo mohl držet mobil či tablet v ruce a posouváním jednotlivých snímků zprava doleva krok za krokem vysvětloval evangelium druhému člověku, který může obsah sledovat spolu s tebou. V každém snímku první části je v dolním okénku vysvětlující text i s příslušnými biblickými verši. Text v okně se posouvá tahem prstu zdola nahoru.

V druhé a třetí části aplikace se obsah posouvá poklepáním na jednotlivá témata; návrat zpět na seznam témat je možný pomocí tlačítka „zpět“ nebo „další“.

V případě nejasnosti nebo návrhů na zlepšení, pište prosím na adresu info@promisecz.org. Děkujeme!

Kdy byla vydána a jak je možné ji používat?

Tato aplikace byla vydána v roce 2019 mezidenominační misijní organizací PROMISE CZ,z.s.

Koncepce mostu i ilustrací v první části aplikace je mimo jiné inspirována „The Bridge to Life“ organizace The Navigators.

Biblické verše jsou citovány z Českého ekumenického překladu (Česká biblická společnost, Praha 2017).

Šíření této aplikace v nezměněné formě je vřele doporučeno.

Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část obsahu této aplikace nesmí být pozměňována, doplňována, zveřejňována či zpracovávána bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Můžu se připojit k šíření a rozvoji mobilní aplikace?

– Používání této aplikace je ZDARMA k prospěchu všech uživatelů. Je však možné na rozvoj aplikace Evangelium JASNĚ (Most) a na činnost PROMISE CZ přispět na účet PROMISE CZ: 2400239730/2100, v. s. 6100. Děkujeme za každý i malý příspěvek.

Pokud byste chtěli navrhnout nějaké změny a doplnění nebo přeložit aplikaci do jiného jazyka, nebo se připojit k našemu týmu a pomoci s rozvojem této aplikaci nebo ji podobné, pak nás kontaktujte na: info@promisecz.org. Budeme vděční za jakoukoli pomoc.

PROMISE CZ,z.s.

Promise cz

We support mission and evangelism activities of the current and newly established fellowships in the Czech Republic.

PROMISE CZ

is a team of people with passion for mission and evangelism and desire to help other Christians in their mission activities.

“Therefore go and make disciples of all nations …” (Matthew 28:18-20)

“And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.” (2 Tim. 2:2)

Our ministry is divided into three main areas:

We provide tools for sharing the gospel

In this area we focus on supporting mission and discipleship groups (Christianity Explored, Discipleship Explored, Life Explored, Hope Explored, SOUL, and MyLife Workshop, MyLife
in Christ) and providing short-term mission experience (Impuls weeks). In 2012, PROMISE extended its activities by supporting the Christianity Explored courses project. We’re so gratuful for our friends in Christianity Explored Ministries, and we’ve translated majority of their courses to the Czech language. Courses which helps people meet Jesus in the pages of Scripture so that they
will:

LOVE the good news

People are captivated by Christ and what he has done

LIVE the good news

People live lives that glorify God

TELL the good news

People communicate their faith in Jesus clearly and relevantly from the Bible

From our history

The “PROMISE – Platform For Mission and Evangelism” civic association was established in 2011 on the basis of God’s calling and common mission of its founding members, which is still valid: “We support mission and evangelism activities with the goal of establishing well-working fellowships of believers especially in those places of the Czech Republic where they do not exist yet.”

2011

The origin of the HledamBoha.cz project

The first steps of PROMISE were targeted at creating a website for non-believers, HledamBoha.cz. Daniel Chlebek took on leadership of the project and his wife Kristina was responsible for leading the e-coaches helping the searching people find God.

2012

The first stages of the Christianity Explored courses

2013

Launching of the Impuls Festival and Impuls Weeks

We organize the weekend IMPULS Festival, encouraging people to develop a personal relationship with God.


Impuls Draft Camp

“So be strong, act like a man.” (1 Kings 2:2) Impuls Draft Camp is targeted at encouraging young men to take responsibility for their lives and helping them find their own place in the society and church.

2014

The first stages of the MyLife Workshop course

PROMISE CZ kept developing and started organizing the My Life Workshop and training leaders for it; it aims at developing the desire to search for God in the non-believers.

2016

Establishment of an independent organization for HledamBoha.cz

The HledamBoha project became independent, with a new organization led by Jan Heřmanský.

We motivate you and prepare you for sharing the gospel

We organize the Impuls Festival and Impuls Draft Camp, training on sharing the gospel as well as trainings for the individual tools.

The first Impuls Festival took place, as an interdenominational weekend event encouraging Christians to get involved in evangelism and mission. It was followed by the Impuls Weeks organized in different towns across the Czech Republic. Christians were encouraged to share the gospel in the streets of their towns and invited people to some follow-up activities.

PROMISE CZ has engaged hundreds of volunteers and short-term co-workers in ministry as part of its projects. We provide training in the Czech Republic to ensure Christians are equipped to use our resources effectively. We train leaders.
  
We reach out to prisoners Our partnership with Czech branch of Prison Fellowship International https://mvs.cz/ saw the development of The Prisoner’s Journey, an adaptation of Christianity Explored Prison Edition, used in prisons throughout the world and also in the Czech Republic.

We share the gospel online

We operate website for people searching for God in the Czech Republic. Our HledamBoha.cz project has grown into an independent organization. In cooperation with HledamBoha.cz project we also recently prepared Codex course Christianity Explored.

WHAT IS OUR DIRECTION?

As PROMISE CZ we follow the joint vision:
We want to see the Czech Republic full of living and growing fellowships and churches using all resources and means available to share the joyful news about salvation in Jesus with all who are searching.


We want to see groups of believers praying together, studying God’s Word and trying to reach the non-believers around them in those places where there are no churches, and then growing and becoming integrated as congregations of the existing Christian denominations.

We also want to see all of the current churches as living and growing communities.

We are aware of the tremendous need for prayer support. The ministry the people in PROMISE CZ focus on is fully dependent on God’s grace and His work. We know that only He can touch human hearts and make people accept what they have heard, make it grow and produce fruit. We also realize that evangelism and mission is truly necessary so we want to ask our Lord for protection and direction, to keep going in the right direction and work according to God’s will.

Support of mission and discipleship groups

Support of mission and discipleship groups

We translate and publish English materials for evangelistic and discipleship courses and distribute them. We also train the groups’ leaders and pray for the fruit of our joint ministry.

Training

We provide training for all evangelism tools we offer.

Donations

Support Bible study groups for nonbelievers in the Czech Republic. People will discover who Jesus is, what he achieved, and how he calls us to respond. Then, they can continue to study the Bible in discipleship groups for new believers.

All activities organized by PROMISE CZ are connected with costs and there is a need for financial resources to cover the costs related with them. If you see PROMISE CZ and its activities as meaningful, you can support it financially as well. We will be grateful for any financial gifts.


You can support us by sending a donation by bank transfer or by card on Darujme to the account of PROMISE CZ.

National payments
Account number: 2400239730/2010 (Fio banka)


International payments
Bank address for international payments:
Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Contact person – Jiří Pospíšil
IBAN: CZ6720100000002400239730
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

What we believe

1

We believe that Holy Bible, Old and New Testament, is literally the inspired Word of God which is our highest standard in matters of faith and morals, as well as the final authority for our lives.

2

We believe in one God who exists in three persons (Father, Son and Holy Spirit) Trinity.

3

We believe that man was created in God’s image. Through the fall of man, which caused moral depravity, the need arose to restore all mankind.

4

We believe in redemption through the vicarious death of the Lord Jesus Christ.

5

We believe that man can be justified by faith in God’s grace alone.

6

We believe in resurrection from the dead body, whether righteous or
unrighteous.

7

We believe that all the righteous will be resurrected to eternal life and the wicked to judgment and everlasting punishment.

HOPE EXPLORED

sekce pro vedoucí

sekce pro vedoucí

Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

 

Kurz může proběhnout ve vašem sboru.

Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne Můžete se setkat v místní kavárně.

Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu.

Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

SÍŤ PODPORY

Kurz Objevování křesťanství se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

Naši zkušení lektoři Objevování křesťanství jsou vám k dispozici. Pomohou vytvořit strategii pro evangelizaci ve vaší církvi a poskytnout užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

Dokumenty a PDF ke kurzu

Propagační materiály ke stažení

Propagační mediální soubory

Máte zájem nebo dotaz?

Koordinátor kurzu
Martina Valchářová

Naši zkušení lektoři  jsou vám k dispozici. Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

Napište mi své dotazy

  Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  SLOVO JEDEN JEDNOMU

  sekce pro vedoucí

  sekce pro vedoucí

  Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

  Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

   

  Kurz může proběhnout ve vašem sboru.

  Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne Můžete se setkat v místní kavárně.

  Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu.

  Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

  Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

  SÍŤ PODPORY

  Kurz Objevování křesťanství se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

  Naši zkušení lektoři Objevování křesťanství jsou vám k dispozici. Pomohou vytvořit strategii pro evangelizaci ve vaší církvi a poskytnout užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

  Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

  Dokumenty a PDF ke kurzu

  Propagační materiály ke stažení

  Propagační mediální soubory

  Máte zájem nebo dotaz?

  Koordinátor kurzu
  Martina Valchářová

  consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.

  Napište mi své dotazy

   Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

   MYLIFE WORKSHOP

   sekce pro vedoucí

   sekce pro vedoucí

   Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

   Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

    

   Kurz může proběhnout ve vašem sboru.

   Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne Můžete se setkat v místní kavárně.

   Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu.

   Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

   Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

   SÍŤ PODPORY

   Kurz Objevování křesťanství se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

   Naši zkušení lektoři Objevování křesťanství jsou vám k dispozici. Pomohou vytvořit strategii pro evangelizaci ve vaší církvi a poskytnout užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

   Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

   Dokumenty
   a PDF ke kurzu

   Propagační materiály ke stažení

   Propagační mediální soubory

   Máte zájem nebo dotaz?

   Koordinátor kurzu
   Martina Valchářová

   consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.

   Napište mi své dotazy

    Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    MYLIFE IN CHRIST

    sekce pro vedoucí

    sekce pro vedoucí

    Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

    Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

     

    Kurz může proběhnout ve vašem sboru.

    Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne Můžete se setkat v místní kavárně.

    Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu.

    Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

    Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

    SÍŤ PODPORY

    Kurz Objevování křesťanství se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

    Naši zkušení lektoři Objevování křesťanství jsou vám k dispozici. Pomohou vytvořit strategii pro evangelizaci ve vaší církvi a poskytnout užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

    Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

    Dokumenty
    a PDF ke kurzu

    Propagační materiály ke stažení

    Propagační mediální soubory

    Máte zájem nebo dotaz?

    Koordinátor kurzu
    Martina Valchářová

    consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.

    Napište mi své dotazy

     Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

     OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ SOUL

     sekce pro vedoucí

     sekce pro vedoucí

     Kurz SOUL je navržen tak, aby nechal evangelium vyprávět evangelium. Vás a vaše svěřence provede sedmitýdenní cestou Markovým evangeliem a umožní vám přijít na to, kdo je Ježíš, proč přišel a co to znamená následovat ho. 

     Abychom vám pomohli zvládnout kurz hladce, prosíme, abyste se před začátkem kurzu zamysleli nad následujícími otázkami. 

     KDO PŘIJDE?

     Pro mnohé sbory, které již pracují s dospívajícími a mladými dospělými, je logickým výchozím bodem skupina, která se již každý týden schází. Kurz Soul nemusí být propagován jako specificky evangelizační kurz, můžete ho uvést i jako „kurz, který vám umožní osvěžit si základy křesťanského poselství“, nebo prostě jako sérii, která je věnována studiu Markova evangelia. A tak i lidé, kteří již věří, v kurzu najdou hodně duchovní „pevné stravy“, protože budou moci studovat Bibli společně a přemýšlet o poselství křesťanství. 

     To, že kurz nejdříve využijete „interně“, má i velkou výhodu. 

     Učení: Evangelium se nevěnuje jen tomu, jak může člověk dojít k víře v Krista.Je to také prostředek, díky kterému můžeme růst v porozumění Bohu a v lásce k němu. Kurz Soul učí evangelium během sedmi lekcí způsobem, který bude svěží a přístupný vaší skupině a pomůže jí dále růst v porozumění a víře. 

     Oslovení lidí ve skupině: V každé skupině se najdou lidé uvnitř nebo na okraji skupiny, kteří ještě nejsou křesťany. Soul je evangelizační nástroj, který vám umožní vysvětlit jim evangelium. 

     Školení: Pokud byste rádi Soul použili i jako specifický nástroj pro evangelizaci, pak to, že ho poprvé vyzkoušíte se skupinou věřících křesťanů, jim (i dalším vedoucím) pomůže zjistit, jak kurz funguje, a inspiruje je k tomu, aby na další běh pozvali jiné lidi. 

      

     Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

     Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

     Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

     Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

     SÍŤ PODPORY

     Kurz SOUL se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

     Naši zkušení lektoři kurzu SOUL jsou vám k dispozici:

     Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

     Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

     Dokumenty
     a PDF ke kurzu

     Propagační materiály ke stažení

     Propagační mediální soubory

     Máte zájem nebo dotaz?

     Koordinátor kurzu
     Martina Valchářová

     Naši zkušení lektoři kurzu SOUL jsou vám k dispozici:

     Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

     Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

     Napište mi své dotazy

      Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

      OBJEVOVÁNÍ ÚČEDNICTVÍ

      sekce pro vedoucí

      sekce pro vedoucí

      Tento kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz.

      Pavel tento dopis napsal skupině nových křesťanů, kteří žili ve Filipech. Chtěl jim připomenout dobrou zprávu, které uvěřili, pomoci jim vytrvat za obtížných situací a povzbudit je, aby nechávali evangelium zářit v každé části svého života. Díky tomu je list Filipským ideální knihou pro každého křesťana a obzvlášť pro ty, kdo ve svém životě s Kristem stojí teprve na počátku. 

      Díky nápadité kombinaci biblických studií, přednášek, videí, diskusí ve skupině a domácího studia Bible mohou členové skupinky objevovat, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a cítit povzbuzení, aby se s důvěrou vydali v jeho šlépějích.

      Pokud vedete kurz Objevování učednictví, zaregistrujte ho, prosím, na webových stránkách www.promisecz.org , abychom se za vás mohli modlit a abychom k vám mohli poslat případné zájemce.

      Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

      Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

      Jak a kdy se budete scházet, bude záviset na vaší konkrétní situaci. 

       
      Většina kurzů je pořádána jednou týdně, setkání je večer.
      Vaše situace ale může být jiná a můžete dát přednost například:
      Skupince pro ženy během dne
      Domácí skupince konané jednou za dva týdny
      Studentské skupince na koleji
      Neformálnímu setkání několika lidí, kteří se sejdou kolem kuchyňského stolu
       
      Materiál kurzu je možné upravit tak, aby vyhovoval vaší situaci; kurz je možné pořádat i v podobě setkání mezi dvěma lidmi – s někým z přátel nebo sousedů. Přesto je užitečné scházet se co nejpravidelněji – a bylo by dobré, abyste nepřeskakovali setkání ani neměnili pořadí.

      Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování učednictví pro vaši službu.

      Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

      SÍŤ PODPORY

      Kurz Objevování učednictví se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

      Naši zkušení lektoři Objevování učednictví jsou vám k dispozici:

      Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomohou školit vedoucí.

      Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

      Dokumenty
      a PDF ke kurzu

      Propagační materiály ke stažení

      Propagační mediální soubory

      Máte zájem nebo dotaz?

      Koordinátor kurzu
      Martina Valchářová

      Naši zkušení lektoři  jsou vám k dispozici. Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

      Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

      Napište mi své dotazy

       Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

       OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTA

       sekce pro vedoucí

       sekce pro vedoucí

       Jaké je hlavní téma kurzu Objevování života?

       Všichni chceme být šťastní. Proč je tak těžké nalézt trvalé štěstí?

       Kurz Objevování života odhaluje všechny ty malé bůžky, kteří nám slibují spoustu štěstí, ale dávají ho jen hodně málo. Kurz postupně prochází příběh Bible (stvoření, pád, vykoupení, nové stvoření) a ukazuje, že naše nejhlubší touha po štěstí může být uspokojena jen v jediné osobě. Nejlepší dar, který nám Bůh může dát, je on sám.

       Pro koho je kurz určen?

       Kurz Objevování života má jasně promlouvat k těm lidem, kteří se nepovažují za nábožensky založené a nikdy nečetli Bibli. Má také stimulovat hlubší diskusi mezi Kristovými následovníky.

       Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dál? 

       To, po čem v životě toužíme nejvíce, má vliv na náš postoj k životu, rozhodování a v konečném důsledku i na náš osud. Sedm lekcí kurzu Objevování života pomáhá lidem zjistit, pro co opravdu žijí, a ukazují, jak Bůh v Kristu naplňuje naši nejhlubší touhu – touhu po štěstí. 

       Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

       Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

       • Kurz může proběhnout ve vašem sboru
       • Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne
       • Můžete se setkat v místní kavárně
       • Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu

        

       Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování života pro vaši službu.

       Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

       SÍŤ PODPORY

       Kurz Objevování života se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

       Naši zkušení lektoři Objevování života jsou vám k dispozici:

       Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

       Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

       Dokumenty a PDF ke kurzu

       Propagační materiály ke stažení

       Propagační mediální soubory

       Máte zájem nebo dotaz?

       Koordinátor kurzu
       Martina Valchářová

       Naši zkušení lektoři  jsou vám k dispozici. Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

       Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

       Napište mi své dotazy

        Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

        OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

        sekce pro vedoucí

        sekce pro vedoucí

        Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.

        Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

         

        Kurz může proběhnout ve vašem sboru.

        Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne Můžete se setkat v místní kavárně.

        Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu.

        Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

        Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

        SÍŤ PODPORY

        Kurz Objevování křesťanství se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

        Naši zkušení lektoři Objevování křesťanství jsou vám k dispozici. Pomohou vytvořit strategii pro evangelizaci ve vaší církvi a poskytnout užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

        Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

        Dokumenty
        a PDF ke kurzu

        Propagační materiály ke stažení

        Propagační mediální soubory

        Máte zájem nebo dotaz?

        Koordinátor kurzu
        Martina Valchářová

        consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.

        Napište mi své dotazy

         Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

         OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

         sekce pro vedoucí

         sekce pro vedoucí

         Existuje mnoho různých způsobů, jak vám může PROMISE CZ pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši.
          

         Naše materiály jsou flexibilní a lze je upravit tak, aby vyhovovaly vaší službě:

         • Kurz může proběhnout ve vašem sboru
         • Kurz určený mladým maminkám může proběhnout během všedního dne 
         • Můžete se setkat v místní kavárně

          

         Můžete uspořádat kurz pro malou i větší skupinu.

         Tato sekce obsahuje další materiály pro kurzy, školení, loga a propagační návrhy, které vám pomohou přizpůsobit Objevování křesťanství pro vaši službu.

         Pokud nemůžete najít to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

         SÍŤ PODPORY

         Kurz Objevování křesťanství se používá po celém světě, do vedení kurzů se každý týden zapojí stovky pastorů, církevních vedoucích a angažovaných křesťanů.

         Naši zkušení lektoři Objevování křesťanství jsou vám k dispozici. Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

         Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

         Máte zájem nebo dotaz?

         Koordinátor kurzu
         Martina Valchářová

         Naši zkušení lektoři  jsou vám k dispozici. Poskytnou užitečné návrhy pro zahájení kurzu a pomáhají školit vedoucí.

         Zaregistrujte svůj kurz na našich stránkách a my se za vás budeme modlit a povzbuzovat vás během vašeho kurzu.

         Napište mi své dotazy

          Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

          pro vedoucí

          VÍTEJTE V TÝMU

          Je skvělé, že jste s námi!

          Možnost říkat lidem o Ježíši Kristu je neobyčejná výsada a obrovská zodpovědnost. Je to neobyčejná výsada, protože Všemohoucí Bůh nás považuje za hodné nazvat nás svými „spolupracovníky“ (1. Korintským 3,9) při hledání a záchraně ztracených. A je to obrovská zodpovědnost, protože můžeme být v pokušení předkládat lidem rozředěné evangelium, které nemá moc zachránit a je spíše opakem evangelia (Galatským 1,7). Evangelium je vždy potřeba vysvětlovat pečlivě, s modlitbou a věrně.

          Tato sekce je navržena tak, aby vám v tom pomohla, ať už používáte kurz Objevování křesťanství, Objevování učednictví, Objevování života, nebo další z našich kurzů.

          V PROMISE CZ vám chceme pomoci při sdílení té nejlepší zprávy o Ježíši Kristu.

          MYLIFE WORKSHOP

          PRO KOHO: ideální pro střední generaci

          POČET SETKÁNÍ: 6

          POČET ÚČASTNÍKŮ: ideální 3 – 10

          FORMA: úvodní video, samostatné úkoly, práce s osobní mapou, sdílení objeveného

          VEDENÍ SKUPINKY: nevyučujete, ale provázíte kurzem podle PPT prezentace

          PŘEHLED LEKCÍ

          Začnete tím, že se zamyslíte nad lidmi a událostmi, které přispěly k tomu, kým jste se stali.

          Vaše sebepoznání dále poroste, když se zamyslíte nad svým životem, jako by to byla kniha.

          Minulost neurčuje jen to, kým jste se stali, ale i to, kam v životě směřujete.

          Na pozadí vašeho života zní melodie, která je Boží osobní nabídkou a pozváním.

          Boží bolest se protíná s bolestí vašeho života a sděluje vám důležitou zprávu.

          Dar, který má Bůh pro každého, je jako poklad, který jste celý život hledali.

          Jak workshop funguje?

          MyLife Workshop vám dá prostor se v životě zastavit, vyhodnotit minulost a rozhodnout se, jakým směrem chcete směřovat dále do budoucna.

          Během 6 setkání se podíváte na svůj život tak, jak jste se na něj ještě nedívali. Každý tvoří sám za sebe a sdílí se s tím, s čím sám chce.

          Základem všech setkání je pracovní list „MyLife mapa“, která zobrazuje váš život a kterou si v průběhu kurzu budete doplňovat. Na této cestě objevíte, jak se o vás Bůh už dávno zajímá, aniž jste měli příležitost si to uvědomit.

          Ani moderátor kurzu ani účastníci sami předem nevědí, jak bude tato mapa nakonec vypadat – bude fascinující jako sám život.

          Ať už se na konci kurzu rozhodnete ohledně představeného pokladu jakkoli, čas věnovaný vašemu osobnímu sebepoznávání rozhodně bude stát za to a z MyLife Workshopu již neodejdete stejní.

          cHARAKTERISTIKA KURZU

          Materiály kurzu

          Autor kurzu

          Autorem kurzu MyLife Workshop je Dr. Dietrich Schindler, Američan německého původu, který prožil většinu života v Německu, kde zakládal sbory. Založil celkem 5 sborů v různých městech a později se stal vedoucím zakladatelů sborů v Německu i v USA. Dietrich je také kazatelem, přednášejícím na konferencích a autorem několika knih. V České republice vyšla v roce 2021 jeho kniha „Je čas přeřadit – Cesta k násobení v zakládání sborů", kterou si můžete zakoupit v našem e-shopu.

          Zpětná vazba účastnice
          Read More
          Při MyLife Workshopu jsem najednou viděla, že právě ty nejtěžší chvíle v životě mě vystřelily nahoru. Předtím jsem viděla jen ty problémy. Našla jsem nový náhled na svůj život a poprvé jsem začala přemýšlet o Bohu. (Aneta z Havířova našla osobní vztah s Bohem cca za rok po kurzu)
          Zpětná vazba vedoucích
          Read More
          Udělali jsme výbornou zkušenost a brzy chceme rozjet další běh kurzu. Všechny povzbuzujeme, ať do toho jdou! Je to něco docela jiného, než co jsme doposud znali. (Luděk a Lenka z Liberce)
          Krátké střípky účastníků
          Read More
          Změnilo mi to přemýšlení o tom, co je křesťanství. (účastník z Brna) / Konečně jsem si mohla sednout a přemýšlet o svém životě. (žena se 4 dětmi)
           

          Máte zájem nebo dotaz?

          Koordinátor kurzu
          Kateřina Šurmanová

          Pokud budete mít jakékoli dotazy ke kurzu MyLife Workshop, neváhejte mne kontaktovat.

          Napište mi své dotazy

           Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

           OBJEVOVÁNÍ UČEDNICTVÍ

           PRO KOHO: pro následovníky Ježíše Krista

           POČET SETKÁNÍ: 8

           POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

           FORMA: biblické studium – list Filipským, video, diskuse

           VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

           PŘEHLED LEKCÍ

           Jistota v Kristu. Filipským 1,1 – 11

           Život v Kristu Filipským  1,12 – 26

           Společně v Kristu Filipským 1,27 - 2,11

           Proměněni Kristem Filipským 2,12-30 

           Spravedliví v Kristu Filipským 3,1 - 9

           Poznání Krista Filipským 3-10- 4,1 

           Radost v Kristu Filipským 4,2 – 9

           Spokojeni v Kristu Filipským  4,10 – 23

           Jakou nejlepší lásku jste kdy poznali?

           Kurz Objevování učednictví byl vytvořen tak, aby se Bible stala ústředním bodem uvažování o tom, co vše se pojí s životem Ježíšova učedníka. Členy vaší skupinky vezme na cestu tvořenou osmi setkáními, která vás seznámí s celým Pavlovým listem Filipským. Mohou v něm objevit, co to znamená následovat Ježíše Krista a jak bychom měli žít jako jeho učedníci v dnešní době. 

           Jste spokojeni v každé situaci a za všech okolností? Jste si jisti svým spasením? Dokážete říct s přesvědčením: „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk“?

           Pavlův list Filipským je plný výzev a ujištění – obzvlášť pro ty, kdo jsou stejně jako Filipští v křesťanském životě teprve na začátku.

           Pomoci lidem porozumět, co to znamená následovat Ježíše Krista, je překvapivá výsada a velká zodpovědnost. Je to překvapivá výsada, protože se všemohoucímu Bohu zalíbilo nazvat nás svými „spolupracovníky“ (1. Korintským 3,9) při hledání a záchraně ztracených.

           A je to velká zodpovědnost, protože se staráme o ty, kteří jsou „mladí“ ve víře, a vedeme je dál. Pán Ježíš dává všem, kdo by svedli jediného z „těchto nepatrných“ (Marek 9,42), jasné varování. Naše práce na vedení učedníků musí vždy být pečlivá, věrná a prostoupená modlitbami.

           Materiály kurzu

           Autoři kurzu

           Anglické originály vyšly ve dvou verzích. Na prvním vydání spolupracovali Barry Cooper, Rupert Higgins, Sam Shammas a Katy Walon. Dále se na formování tohoto kurzu podílely doslova stovky lidí, formou zpětné vazby jak vedoucích, tak účastníků. Scénář k videím Objevování učednictví napsal Barry Cooper. Tento český překlad vychází z druhého anglického přepracovaného vydání.

           Zkušenost
           Read More
           Objevování učednictví je cenným nástrojem, který křesťanům pomáhá pochopit, co to znamená následovat Krista. S touto sérií filmů, příručkami pro vedoucí a účastníky, dosahuje dokonalosti. Na filmy je radost se dívat a Barry Cooper vyniká jako poutavý průvodce, který nám pomůže porozumět Pavlovu dopisu Filipským a aplikovat jej na naše současné životy. (Sinclair B Ferguson, profesor teologie, Redeemer Seminary, Dallas)
           Zkušenost
           Read More
           Kurz Objevování učednictví poskytuje prostor křesťanům, kteří prochází listem Filipským a učí se, jak dobré může být skupinové studium Bible. Je to způsob, jak porozumět Božímu slovu. Pomáhá také vytvořit si klidný čas během týdne. Videa ke kurzu jsou také skvělá. (Anička)
           Zkušenost
           Read More
           Ja som vďačná za tie stretnutia, lebo mi priblížili nesmiernu Božiu moc a lásku, dobrotu a mudrost Božiu, ktorá sa prelina od Starého do Nového zákona. A mam radosť z modlitby ako rozhovoru z Bohom načúvanie jemu a tiež modlit sa z mocou Ducha svateho. Vdaka Pane, ze som mohla byt v tvojej škole. Amen. S láskou Darina a ďakujem za dobrých a ktorých som tam stretla. Darina Kováčová z Žitavan
            

           Máte zájem nebo dotaz?

           Koordinátor kurzu
           Martina Valchářová

           Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz.Pavel tento dopis napsal skupině nových křesťanů, kteří žili ve Filipech. Chtěl jim připomenout dobrou zprávu, které uvěřili, pomoci jim vytrvat za obtížných situací a povzbudit je, aby nechávali evangelium zářit v každé části svého života. Díky tomu je list Filipským ideální knihou pro každého křesťana a obzvlášť pro ty, kdo ve svém životě s Kristem stojí teprve na počátku.

           Napište mi své dotazy

            Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

            MYLIFE IN CHRIST

            PRO KOHO: pro následovníky Ježíše Krista

            POČET SETKÁNÍ: 6

            POČET ÚČASTNÍKŮ: ideální 3 – 10

            FORMA: krátký biblický text, samostatné úkoly, práce s osobní mapou, sdílení objeveného, myšlenky k prohloubení tématu

            VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché, podle PPT prezentace

            PŘEHLED LEKCÍ

            V první lekci se podíváte na to, co to znamená žít s Bohem a z Boha v tomto světě: žít v praxi svou novou identitu, jíž je Kristus.
             

            Dále se ukotvíte v tom, že můžete mít plnou jistotu Boží přízně, ačkoli nemůžete sami udělat nic, čím byste tuto přízeň zapříčinili.

             

            Už jste někdy přemýšleli, jak navázat vztah s někým, jako je Bůh, když ho nevidíte? A jak ho dokonce můžete milovat?

             

            Je možné najít svobodu v podřízenosti? Tajemstvím tohoto fungujícího paradoxu je neobvyklý rozměr vztahu, který za ním stojí. A co je jeho klíčem? Poznání vlastní pýchy.

             

            Položte si otázku: "Ježíši, co jsem získal v důsledku toho, že tě následuji?" A pak si položte druhou otázku: "Co získají druzí, když tě budu dále následovat?"

             

            Kdyby chtěl Kristus navštívit vaše přátele, možná by je navštívil "inkognito" vaším prostřednictvím. Jak by to vypadalo?

             

            JAK WORKSHOP FUNGUJE?

            MyLife in Christ je cestou osobního posvěcení prostupujícího z vašeho nitra do praktického života a následně do vašeho okolí. Nebojte se pohlédnout pomocí připravených otázek upřímně na svůj život, očistit jej od starých myšlenek a přijmout nové, které sami objevíte a které vás posunou kupředu. Pomohou vám k tomu vybrané biblické texty, vyučování k jednotlivým tématům, diskuse nad samostatnými úkoly a práce s novým typem vaší MyLife mapy.

            Materiály kurzu

            Autor kurzu

            Autorem kurzu MyLife in Christ je Dr. Dietrich Schindler, Američan německého původu, který prožil většinu života v Německu, kde zakládal sbory. Založil celkem 5 sborů v různých městech a později se stal vedoucím zakladatelů sborů v Německu a v USA. Vede také hnutí kurzů MyLife Workshop v Evropě. S manželkou Jan Carlou mají tři dospělé děti. Dietrich je také kazatelem, přednášejícím na konferencích a autorem několika knih. V České republice vyšla v roce 2021 jeho kniha "Je čas přeřadit - Cesta k násobení v zakládání sborů", kterou si můžete zakoupit v našem e-shopu.

            Zkušenost sit amet consectetur
            Read More
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.
            Zkušenost 2sit amet consectetur
            Read More
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquat ultricies tellus luctus.
            cons ecteturco nsectetur
            Read More
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, etetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricie ultricies tellus luctus.
             

            Máte zájem nebo dotaz?

            Koordinátor kurzu
            Kateřina Šurmanová

            Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně kurzu MyLife in Christ, neváhejte mne kontaktovat.

            Napište mi své dotazy

             Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

             OBJEVOVÁNÍ NADĚJE

             PRO KOHO: pro hledající i křesťany

             POČET SETKÁNÍ: 3

             POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

             FORMA: krátké filmy, biblický text a diskuze

             VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

             PŘEHLED LEKCÍ

             Kam podle vás svět směřuje? Lukáš 8,22–25.40–56 Lukáš 1,1–4; 8,40–42.49–56 Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, má moc naplnit naše nejhlubší potřeby.

             Jak je podle vás možné najít pokoj?

             Lukáš 23,32.39–46 Lukáš 23,32–47.  Ježíš je Vládce pokoje, který boří bariéru mezi námi a Bohem.

             Kde hledáte smysl a cíl života? Lukáš 24,1–11.36–44 Lukáš 24,1–6.9–12.36–44. Ježíš je Otec věčnosti, který porazil smrt a tím dává životu smysl a cíl, po kterém toužíme.

             Jakou nejlepší budoucnost si umíte představit?

             Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu. V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti. Zní to dobře, ale je to pravda? Ať již věříte či nevěříte čemukoli, tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, poznávat. Je to Objevování naděje.

             Kurz Objevování naděje tvoří tři lekce, které se zaměřují na osobu a dílo Ježíše Krista a naději, kterou v něm můžeme najít. Je zamýšlen jako úvod a seznámení s evangeliem pro ty, kdo se nepovažují za Ježíšovy následovníky. Prostřednictvím proroka Izajáše Bůh slíbil, že pošle Spasitele, Zachránce, který dostane jméno „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“ (Izajáš 9,5). Skrze Ježíšovo dílo se toto zaslíbení naplnilo. Kurz Objevování naděje ukazuje, jak události z minulosti, z doby, kdy žil Ježíš na zemi, mohou změnit naši budoucnost a proměnit naši přítomnost.

             Struktura kurzu

             Každá lekce kurzu se zaměřuje na jeden aspekt Ježíšova díla: jeho život, jeho smrt a jeho vzkříšení. Každá lekce se také zabývá jednou z velkých tužeb, které v životě máme: touhou po naději, po pokoji a po smyslu života. Prostřednictvím vyučování a studia založeného na Lukášově evangeliu uvidíme Ježíše jako naplnění Božího slibu daného prostřednictvím proroka Izajáše, i naplnění našich největších potřeb.

             Při studiu Ježíšova života v 1. lekci uvidíme, že Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, který naplňuje naši touhu po naději. Při studiu Ježíšovy smrti ve 2. lekci uvidíme, že Ježíš je Vládce pokoje, který nám nabízí možnost mít pokoj s Bohem i lidmi. Při studiu Ježíšova vzkříšení ve 3. lekci uvidíme, že Ježíš je Otec věčnosti, který tím, že porazil smrt, dává životu smysl a cíl, který všichni hledáme. A když se seznámíme s těmito věcmi, objeví se před námi otázka: Pozvete Ježíše, aby se stal vaším Divuplným rádcem?

             Hlavní témata

             Když budete používat kurz Objevování naděje, hledejte následující témata, která se vinou celým materiálem:

             Definice naděje: Naděje je radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti.

             Naplnění proroctví: Křesťanská víra je založena na důkazech – Božích slibech ohledně budoucnosti, které dal ve Starém zákoně a které se naplnily v dějinách v osobě a díle Ježíše Krista. To nám dále dává pevnou naději, že Bůh dodrží svůj slib, že dá svým lidem v budoucnosti nové stvoření.

             Body zvratu: Události v Ježíšově životě, jeho smrt a vzkříšení, jsou body zvratu v dějinách. Mohou být body zvratu i v našem životě.

             Materiály kurzu

             Autor kurzu

             Objevování naděje uvádí Rico Tice, zakladatel Christianity Explored Ministries ve Velké Británii. Představuje koncept pro každé sezení (Naděje, Pokoj, Smysl života) a poskytuje působivé biblické učení z Lukášova evangelia.

             Zkušenost
             Read More
             “Výborné a poutavé” Kurz Objevování naděje je vynikající. Není to jen skvělý nástroj pro osvětu, ale také povzbuzení našich věřících srdcí a oživení naší věčné naděje v Ježíše Krista. Kurz na tři setkání je výborným prvním krokem k představení dobré zprávy o Ježíši Kristu našim bližním.

             Pete Roberts
             Zkušenost
             Read More
             „Boží zaslíbení jsou všechna zodpovězena v Kristu Ježíši.“ Vyzkoušeli jsme v našem sboru kurz Naděje a dospěli jsme k závěru, že otázky o naději, pokoji a smyslu života rezonují v tomto současném světě s každým. Rico Tice opět odvedl dobrou práci a přináší nám biblické pravdy, Diskutujeme o těchto otázkách aby se ukázalo, jak mohou být skutečné, trvalé a dosahující až do věčnosti. George Ting
             Zkušenost
             Read More
             Tento kurz Naděje doporučuji. Účastníci se s modlitbou prostřednictvím Božího Ducha začnou posouvat od zkoumání těchto biblických pravd k tomu, aby viděli naplnění v Kristu Ježíši, jak je Bible informuje a zjevuje v biblických pasážích z Lukáše a Izajáše. Jiří T.
              

             Máte zájem nebo dotaz?

             Koordinátor kurzu
             Martina Valchářová

             Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu.

             V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti.

             Zní to dobře, ale je to pravda? Ať již věříte či nevěříte čemukoli, tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, poznávat. Je to Objevování naděje.

             Napište mi své dotazy

              Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

              SLOVO JEDEN JEDNOMU

              PRO KOHO: pro hledající i křesťany

              POČET SETKÁNÍ:

              Záleží na vašich časových možnostech a také na vaší osobnosti. Jak postupně procházíte jednotlivé lekce, projdete celé Janovo evangelium. Celkem kurz obsahuje 38 lekcí.

              POČET ÚČASTNÍKŮ: ve dvou s kamarádem

              FORMA: Každá kniha rozděluje biblický text na zvládnutelné části – kapitoly. Přečíst jednu kapitolu vám zabere 20–30 minut.

              VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

              ke stažení

              SLOVO JEDEN JEDNOMU

              Janovo evangelium pro sdílení s přáteli v přehledné a srozumitelné formě.

              Boží slovo pro všechny

              Nemusíte být teologem, profesionálním evangelistou ani farářem, abyste mohli číst Bibli se svými přáteli. Jediné, co potřebujete, je radost ze čtení Božího Slova a ochotu sdílet s ostatními dobrou zprávu. V PROMISE CZ věříme, že Boží Slovo přináší odpovědi na otázky po smyslu života, a proto jsme vytvořili českou verzi Slova jeden jednomu. Publikace nabízí možnost studovat Bibli s vašimi blízkými bez ohledu na vaše vzdělání a zkušenosti.

              Jak to funguje?

              Slovo jeden jednomu nabízí všechno, co potřebujete k tomu, abyste se svým kamarádem mohli projít Janovo evangelium. Každá kniha rozděluje biblický text na zvládnutelné části – kapitoly. Přečíst jednu kapitolu vám zabere 20–30 minut. V každé kapitole najdete několik veršů z evangelia. Průvodní poznámky navíc obsahují otázky a informace, které můžou sloužit jako vodítko pro vaše rozhovory.

              Slovo jeden jednomu bylo vytvořeno tak, abyste ho mohli číst ve dvou s kamarádem ať už v kavárně, doma nebo v kanceláři – zkrátka kdekoliv. Materiál vám dá vše, co potřebujete pro setkání ve dvou. Obsahuje pasáže z Bible, otázky, odpovědi a postranní poznámky. Každá lekce nás seznamuje z částí Janova evangelia a vysvětluje, co jednotlivé pasáže znamenají a jak to ovlivňuje naše životy.

              Čas strávený setkáním nad Biblí se může pohybovat od 25 do 40 minut. Záleží na vašich časových možnostech a také na vaší osobnosti.

              Jak postupně procházíte jednotlivé lekce, projdete celé Janovo evangelium. Celkem kurz obsahuje 38 lekcí.

               

              Materiály kurzu

              Autoři kurzu

              William Taylor a Richard Borgonon z Velké Británie jsou spoluautory knihy Slovo jeden jednomu. Od roku 1986 je Richard Borgonon předsedou The Rock Foundation, registrované charitativní organizace specializující se na podporu toho, co popisuje jako „přední linii “. Biblická služba, kde vzniklo Slovo jeden jednomu. Richard dnes tráví většinu času sdílením Bible s vedoucími pracovníky a také mezinárodními přednáškami o evangelizaci v dnešním době. Slovo jeden jednomu má za cíl povzbudit věřící, aby četli Janovo evangelium s lidmi, kteří se o Boha zajímají.

              Zkušenost
              Read More
              „Neznám lepší pomůcku pro zaneprázdněné lidi než Slovo jeden jednomu. Umožňuje sdílet křesťanské poselství Janova evangelia lidem kteří si myslí, že nejsou obzvlášť nadaní aby přesvědčivým způsobem sdíleli evangelium s kolegou, nebo přítelem. Díky transparentnímu formátu otázek a odpovědí zajišťuje přesvědčivou a bezproblémovou komunikaci o velkých pravdách evangelia. Ukazuje se, že je velmi účinný po celém světě.“ Profesor matematiky John Lennox, Oxford
              Zkušenost
              Read More
              „Boží Slovo působí, takže pokud jde o sdílení Slova jeden jednomu s ​​našimi přáteli, naší zodpovědností je být obracečem stránek – Duch svatý je ten, kdo otevře slepé oči. Musíme se prostě jen podělit. Materiál je fantastický a tak snadno se používá. Úplně mi to změnilo způsob, jakým vnímám sdílení Bible a jak snadné to může být. Začala jsem sdílet Slovo jeden jednomu s kamarádem. Nina
              Zkušenost
              Read More
              Podpořili jsme službu Jardy Ondráčka, kterému jsme zaslali tištěné materiály Slovo jeden jednomu a Pán Bůh si ho použil k obrácení dvou lidí v psychiatrické léčebně a k oslovení mnohých dalších. PROMISE CZ
               

              Máte zájem nebo dotaz?

              Koordinátor kurzu
              Martina Valchářová

              Seznamte své přátele s Ježíšem

              V PROMISE CZ věříme, že Boží Slovo přináší odpovědi na otázky po smyslu života, a proto jsme vytvořili českou verzi Slova jeden jednomu. Publikace nabízí možnost studovat Bibli s vašimi blízkými bez ohledu na vaše vzdělání a zkušenosti.
              Slovo jeden jednomu nabízí všechno, co potřebujete k tomu, abyste se svým kamarádem mohli projít Janovo evangelium. Každá kniha rozděluje biblický text na zvládnutelné části – kapitoly.
              Slovo jeden jednomu doporučuje profesor John Lennox.
              Ke stažení zdarma.

               

              Napište mi své dotazy

               Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

               OBJEVOVÁNÍ KŘE