OBJEVOVÁNÍ NADĚJE

PRO KOHO: pro hledající i křesťany

POČET SETKÁNÍ: 3

POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

FORMA: krátké filmy, biblický text a diskuze

VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

PŘEHLED LEKCÍ

LEKCE 1 Naděje
Kam podle vás svět směřuje? Lukáš 8,22–25.40–56 Lukáš 1,1–4; 8,40–42.49–56 Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, má moc naplnit naše nejhlubší potřeby.
LEKCE 2 Pokoj

Jak je podle vás možné najít pokoj?

Lukáš 23,32.39–46 Lukáš 23,32–47.  Ježíš je Vládce pokoje, který boří bariéru mezi námi a Bohem.

LEKCE 3 Smysl života

Kde hledáte smysl a cíl života? Lukáš 24,1–11.36–44 Lukáš 24,1–6.9–12.36–44. Ježíš je Otec věčnosti, který porazil smrt a tím dává životu smysl a cíl, po kterém toužíme.

Jakou nejlepší budoucnost si umíte představit?

Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu. V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti. Zní to dobře, ale je to pravda? Ať již věříte či nevěříte čemukoli, tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, poznávat. Je to Objevování naděje.

Kurz Objevování naděje tvoří tři lekce, které se zaměřují na osobu a dílo Ježíše Krista a naději, kterou v něm můžeme najít. Je zamýšlen jako úvod a seznámení s evangeliem pro ty, kdo se nepovažují za Ježíšovy následovníky. Prostřednictvím proroka Izajáše Bůh slíbil, že pošle Spasitele, Zachránce, který dostane jméno „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“ (Izajáš 9,5). Skrze Ježíšovo dílo se toto zaslíbení naplnilo. Kurz Objevování naděje ukazuje, jak události z minulosti, z doby, kdy žil Ježíš na zemi, mohou změnit naši budoucnost a proměnit naši přítomnost.

Struktura kurzu

Každá lekce kurzu se zaměřuje na jeden aspekt Ježíšova díla: jeho život, jeho smrt a jeho vzkříšení. Každá lekce se také zabývá jednou z velkých tužeb, které v životě máme: touhou po naději, po pokoji a po smyslu života. Prostřednictvím vyučování a studia založeného na Lukášově evangeliu uvidíme Ježíše jako naplnění Božího slibu daného prostřednictvím proroka Izajáše, i naplnění našich největších potřeb.

Při studiu Ježíšova života v 1. lekci uvidíme, že Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, který naplňuje naši touhu po naději. Při studiu Ježíšovy smrti ve 2. lekci uvidíme, že Ježíš je Vládce pokoje, který nám nabízí možnost mít pokoj s Bohem i lidmi. Při studiu Ježíšova vzkříšení ve 3. lekci uvidíme, že Ježíš je Otec věčnosti, který tím, že porazil smrt, dává životu smysl a cíl, který všichni hledáme. A když se seznámíme s těmito věcmi, objeví se před námi otázka: Pozvete Ježíše, aby se stal vaším Divuplným rádcem?

Hlavní témata

Když budete používat kurz Objevování naděje, hledejte následující témata, která se vinou celým materiálem:

Definice naděje: Naděje je radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti.

Naplnění proroctví: Křesťanská víra je založena na důkazech – Božích slibech ohledně budoucnosti, které dal ve Starém zákoně a které se naplnily v dějinách v osobě a díle Ježíše Krista. To nám dále dává pevnou naději, že Bůh dodrží svůj slib, že dá svým lidem v budoucnosti nové stvoření.

Body zvratu: Události v Ježíšově životě, jeho smrt a vzkříšení, jsou body zvratu v dějinách. Mohou být body zvratu i v našem životě.

Materiály kurzu

Autor kurzu

Objevování naděje uvádí Rico Tice, zakladatel Christianity Explored Ministries ve Velké Británii. Představuje koncept pro každé sezení (Naděje, Pokoj, Smysl života) a poskytuje působivé biblické učení z Lukášova evangelia.

Zkušenost
Read More
“Výborné a poutavé” Kurz Objevování naděje je vynikající. Není to jen skvělý nástroj pro osvětu, ale také povzbuzení našich věřících srdcí a oživení naší věčné naděje v Ježíše Krista. Kurz na tři setkání je výborným prvním krokem k představení dobré zprávy o Ježíši Kristu našim bližním.

Pete Roberts
Zkušenost
Read More
„Boží zaslíbení jsou všechna zodpovězena v Kristu Ježíši.“ Vyzkoušeli jsme v našem sboru kurz Naděje a dospěli jsme k závěru, že otázky o naději, pokoji a smyslu života rezonují v tomto současném světě s každým. Rico Tice opět odvedl dobrou práci a přináší nám biblické pravdy, Diskutujeme o těchto otázkách aby se ukázalo, jak mohou být skutečné, trvalé a dosahující až do věčnosti. George Ting
Zkušenost
Read More
Tento kurz Naděje doporučuji. Účastníci se s modlitbou prostřednictvím Božího Ducha začnou posouvat od zkoumání těchto biblických pravd k tomu, aby viděli naplnění v Kristu Ježíši, jak je Bible informuje a zjevuje v biblických pasážích z Lukáše a Izajáše. Jiří T.
 

Máte zájem nebo dotaz?

Koordinátor kurzu
Martina Valchářová

Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu.

V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti.

Zní to dobře, ale je to pravda? Ať již věříte či nevěříte čemukoli, tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, poznávat. Je to Objevování naděje.

Napište mi své dotazy

    Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.