• Věříme, že Písmo svaté, Starý i Nový Zákon, je doslovně inspirované Boží Slovo, které je pro nás nejvyšší normou ve věcech víry a mravů a také konečnou autoritou pro náš život.
  • Věříme v jediného Boha, který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) Trojici.
  • Věříme, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Skrze pád člověka, který způsobil mravní zkaženost, vznikla potřeba obnovy celého lidstva.
  • Věříme ve vykoupení skrze zástupnou smrt Pána Ježíše Krista.
  • Věříme, že člověk může být ospravedlněn pouhou vírou z pouhé milosti Boží.
  • Věříme ve vzkříšení těla z mrtvých, ať spravedlivých či nespravedlivých.
  • Věříme, že všichni spravedliví budou vzkříšeni k věčnému životu a bezbožní k soudu a věčnému trestu.